ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศ

1. การให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025: 2017 [ Detail ]
2. ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark [ Detail ]
3. การให้การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO 17034: 2016 [ Detail
4. นโยบายด้านความเป็นกลางของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ Detail ]
 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

footer dssnews