ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

คณะผู้บริหาร วศ.

 

 nisakorn

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
Ms.Nisakorn Jungjaroentham 

junpen

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
Dr. Junpen  Meka-apiruk

      lada

 รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Actor, Deputy Director General

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

det

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
Actor, Secretary of Office of the Secretary

นายเดช บัวคลี่
Mr.Det Buaklee

nongnuch

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน
Actor Director of Bureau of Community Technology

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms.Nongnuch Mayteeyonpiriyal

pochaman

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director of Bureau of Laboratory Accreditation

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen

pattama2

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Actor, Director of Bereau of Laboratory
Personnel Developement

นางสาวปัทมา นพรัตน์
Ms. Pattama Nopparat

lada

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Director of Bureau of Science
and Technology Information

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

neenart

ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director of Division of Chemicals
and consumer Products

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
Ms. Neeranart Chaengthong

kanit

ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director of Division of Engineering Materials

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa

nongnuch

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director of Division of  Food Products
and contact Materials

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms. Nongnuch Mayteeyonpiriyal

wannee

ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
Director of Division of  Laboratory Competency
and Product Certification.

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th