ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

Print

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

lada

รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
Actor, Scientist Advisory Level

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

 

 

 

 

  (ว่าง)

  

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ
Scientist Advisory Level

ผู้เชี่ยวชาญ

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเคมี

Scientist Expert Level

นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง
Ms.Neeranart  Chaengthong

orasa

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะโครงการเคมี
Scientist Expert Level

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa  Onjun

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม 
Scientist Expert Level

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa

รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Actor, Scientist Expert Level

ดร.จิราภรณ์ บุราคร
Dr.Jiraporn Burakorn

 

 

 (ว่าง)

 

 

 นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Scientist Expert Level