ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ผลงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

 
 
 
 
 
 


 

 ปีงบประมาณ 2559 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


 ปีงบประมาณ 2558 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


 ปีงบประมาณ 2557 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


 ปีงบประมาณ 2556 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  แนวทางการประเมินผลตามกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]


 ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554

 ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553
คำรับรองปฏิบัติราชการ

  ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ ส่วนที่ 1 ] [ ส่วนที่ 2 ]

  ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551
คำรับรองปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คำรับรองปฏิบัติราชการ 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คำรับรองปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 คำรับรองปฏิบัติราชการ
  • คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
    [ ส่วนที่ 1 ] [ ส่วนที่ 2 ]

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th