ข้อมูลสถิติการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Print

ลำดับ

สำนัก/กอง

จำนวนผู้ขอรับบริการ

1

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

12

2

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

38

3

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

274

4

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

255

5

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

79

ยอดรวม

658

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562