ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขั้นตอนในการอุทธรณ์ผลการทดสอบความชำนาญ : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

       ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการของผู้จัดกิจกรรมหลังจากที่ได้รับรายงานผลฉบับสมบูรณ์แล้ว ห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถยื่นความจำนงในการอุทธรณ์การประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ต้องเป็นผู้ที่ให้ชื่อไว้กับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในการรับรายงานผลการทดสอบความชำนาญ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องจากห้องปฏิบัติการ โดยส่งการอุทธรณ์มายังที่อยู่ข้างล่างนี้ การอุทธรณ์จะยื่นได้ภายในไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับผลการทดสอบความชำนาญฉบับสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอุทธรณ์แล้วกลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จะทำการประเมินและตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนั้นๆ ห้องปฏิบัติการจะได้รับผลการตรวจสอบและชี้แจงในข้ออุทธรณ์ต่อการประเมินผลดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้จัดกิจกรรมได้รับหนังสือแจ้ง การแจ้งผลการอุทธรณ์ จะรวมถึงการผลการของตรวจสอบซึ่งอาจรวมถึงการชี้แจงถึงการคำนวณและสถิติที่ใช้ในการประเมินผล

การยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต้องส่งถึง

 75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม 10400
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th