ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

  1. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร
  2. เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง (Third party) ของประเทสด้านการทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
  3. ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร  โดยการทดสอบหาองค์ประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ สารปนเปื้อน  วัตถุเจือปนอาหาร จุลินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษรวมทั้งสารอินทรีย์ของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคตามกฎระเบียบภายในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต  รวมทั้งการจัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
  4. ออกใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกโดยเป็นหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์
  5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
  6. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบเพื่อประเมิน วางแผนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  7. สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  8. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทางประสาทสัมผัส ของวัสดุสัมผัสอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

footer dssnews