ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

  1. เป็นหอสมุดและคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

  2. บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำสารสนเทศเฉพาะทาง เพื่อการศึกษา วิจัยและพัฒนา และอุตสาหกรรมของประเทศ

  3. เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังความรู้ดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ (e-library)

  5. ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อการจัดการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  6. ส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม

  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

footer dssnews