ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

junpen

ดร.จันทร์เพ็ญ เมาฆาอภิรักษ์

Dr. Junpen Meka-apiruk

  

ตำแหน่งหน้าที่ :

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

ติดต่อ :

ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  

วิสัยทัศน์ ด้าน ICT:

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 

พันธกิจ ด้าน ICT:

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร เพื่อกิจการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  2. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีมาตรฐาน และทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
  3. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในหน่วยงาน
  4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาสื่อและช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการดำเนินการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดูรายละเอียด)

 

ข่าวสารจาก CIO : 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ICT ปีงบประมาณ 2559:

  • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 310 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 (ดูรายละเอียด)

 

ปฏิทินกิจกรรม CIO ของวศ. : 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th