th en 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

junpen

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

Dr. Junpen Meka-apiruk

  

ตำแหน่งหน้าที่ :

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

ติดต่อ :

ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

  

วิสัยทัศน์ ด้าน ICT:

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 

พันธกิจ ด้าน ICT:

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร เพื่อกิจการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  2. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีมาตรฐาน และทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
  3. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในหน่วยงาน
  4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาสื่อและช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการดำเนินการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดูรายละเอียด)

 

 

ปฏิทินกิจกรรม CIO ของวศ. : 

 

footer dssnews