ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

  1. บริการด้านการวัด และการสอบเทียบมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัด และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวัดของห้องปฏิบัติการทอสอบ /สอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  2. บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์และสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ดำเนินการเป็นไปมาตรฐานสากล

  3. ผลิต จำหน่ายและพัฒนาวัสดุอ้างอิงและวัสดุควบคุมเพื่อใช้ในระบบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สนับสนุนความสอบกลับได้ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  4. จัดหา จัดเก็บ รักษามาตรฐานอ้างอิงระดับทุติยภูมิ เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานของหน่วยวัด SI ในระดับทุติยภูมิสู่มาตรฐานอ้างอิงของห้องปฏิบัติการ

  5. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  6. ให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

  7. ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออก

  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

footer dssnews