ตัวชี้วัดที่ 3 - ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Print

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปีงบประมณ 2556 ตามประเภทค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก (รายละเอียด
ต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปีงบประมณ 2555 ตามประเภทค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก (รายละเอียดส่วนที่ 1) (รายละเอียดส่วนที่ 2) (รายละเอียดส่วนที่ 3) (รายละเอียดส่วนที่ 4)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคิดต้นทุนผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (รายละเอียด)
ต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปีงบประมณ 2554 ตามประเภทค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุน กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก (รายละเอียด)
สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามกิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ผลผลิตหลัก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
เปรียบเทียบต้นทุนทางตรงแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 25553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)
เปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รายละเอียด)