๏ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการด้วย Thailand 4.0 พ.ศ. 2560

Print

 

  1. การสร้างนวัตกรรมภาครัฐและความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (รายละเอียด)
  2. การพัฒนาระบบราชการในยุค 4.0 (รายละเอียด)
  3. Smart Cities Definitions, Models and Experiences (รายละเอียด)
  4. ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ GovernmentInnovation Lab (รายละเอียด)