ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

๏ แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติ (BCP)

 

 

  • แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2562   ดูรายละเอียด
  • แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2559   ดูรายละเอียด

 

footer dssnews