ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ประกาศขอหยุดให้บริการทดสอบชั่วคราว รายการต่อไปนี้

 

 

  เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งห้องปฏิบัติการกลุ่ม วล. มีรายการทดสอบ BOD ต้องทำการวิเคราะห์ 5 วัน นั้น จึงไม่สามารถให้บริการทดสอบรายการ BOD จึงของดรับตัวอย่างที่มีรายการทดสอบดังกล่าวชั่วคราว ในวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562

 

      เนื่องด้วยเครื่องทดสอบขยายตัวเมื่อร้อน (dilatometer) และเครื่องทดสอบสมบัติทางความร้อน (STA) ชำรุด จึงขอหยุดให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าเครื่องมือจะซ่อมแซมเรียบร้อย โดยขอหยุดให้บริการในรายการดังต่อไปนี้

1. CG-EAM-COE-001 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน อุณหภูมิต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส (แนวนอน)
2. CG-EAM-COE-002 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส (แนวนอน)
3. CG-EAM-STA-001 ค่าสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (TGA, DTA, DSC) อุณหภูมิต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส
4. CG-EAM-STA-002 ค่าสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (TGA, DTA, DSC) อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส

    เนื่องด้วยแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองเลี้ยงไฟของกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ชำรุด จึงขอหยุดให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าเครื่องมือจะซ่อมแซมเรียบร้อย โดยขอหยุดให้บริการในรายการดังต่อไปนี้

1. PL-EPL-SEM-001-00 วัสดุ : องค์ประกอบทางเคมีทั้งหมด (โดยวิธี SEM and EDS)

      เนื่องด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของเครื่องทดสอบจุดวาบไฟ จุดไหลเท และจุดขุ่น ไปสอบเทียบที่หน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561 จึงขอหยุดให้บริการทดสอบในรายการดังต่อไปนี้ ชั่วคราว

1. FP-CPC-LFP-001-00  จุดวาบไฟ
2. FP-CPC-LPP-001-00  จุดไหลเท
3. FP-CPC-LCP-001-00  จุดขุ่น

      เนื่องจากเครื่องวิเคราะห์ทดสอบไนโตรซามีน (GC-TEA) ขัดข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งจะให้บริการวิเคราะห์ทดสอบได้อีกครั้งประมาณ 27 พฤษภาคม 2562 จึงของดรับตัวอย่างทดสอบชั่วคราว รายการต่อไปนี้

1. ไนโตรซามีนและสารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนในจุกนมยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐาน EN 12868 รหัส RP-RP-NAS-E01
2. ไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยาง ตามมาตรฐาน EN 12868 รหัส RP-RP-NAS-E02
3. สารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ในจุกนมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตามมารตฐาน EN 12868 รหัส RP-RP-NAS-E03
4. ไนโตรซามีนในถุงยางอนามัย ตามมารตฐาน ISO 29941 รหัส RP-RP-NAS-I01

      

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th