ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ติดต่อหน่วยงาน : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

dss map 63
ที่อยู่ : ชั้น 6 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2201 7178  
โทรสาร : 0 2201 7201
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เว็บไซต์ : http://bla.dss.go.th

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

footer dssnews