ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ต้นทุนผลผลิต งบการเงิน และงบประมาณ

ตันทุนผลผลิต วศ.

ปีงบประมาณ 2562
     - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 (ตารางที่1 - 6)  รายละเอียด
     - การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
       ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 (ตารางที่ 7 - 12)   รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561
     - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 (ตารางที่1 - 6)  รายละเอียด
     - การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
       ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 (ตารางที่ 7 - 12)   รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2560
     - เกณฑ์การปันค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปี 2560  รายละเอียด
    - เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปี 2560 รายละเอียด
    - ต้นทุนผลผลิต ตารางที่ 1-12  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2559
     - เกณฑ์การปันค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปี 2559 รายละเอียด
     - เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปี 2559 รายละเอียด
     - ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2558
    - ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

งบการเงิน วศ.

     - งบการเงิน ปีงบประมาณ 2562   รายละเอียด
     - งบการเงิน ปีงบประมาณ 2561   รายละเอียด

งบประมาณ วศ.

ปีงบประมาณ 2562

 - ข้อมูลแผนการใช้จ่าย 2562  รายละเอียด
 - ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน งปม. 2562  รายละเอียด
 -
 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งปม. 2562  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

 - ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงปม. 2561 รายละเอียด

ปีงบประมาณในอดีต  รายละเอียด

footer dssnews