ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ต้นทุนผลผลิต งบการเงิน และงบประมาณ

ตันทุนผลผลิต วศ.

ปีงบประมาณ 2561
     - ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 (ตารางที่1 - 6)  รายละเอียด
     - การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
       ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 (ตารางที่ 7 - 12)   รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2560
     - เกณฑ์การปันค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปี 2560  รายละเอียด
    - เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปี 2560 รายละเอียด
    - ต้นทุนผลผลิต ตารางที่ 1-12  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2559
     - เกณฑ์การปันค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปี 2559 รายละเอียด
     - เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปี 2559 รายละเอียด
     - ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2558
    - ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด

งบการเงิน วศ.

     - งบการเงิน ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

 

งบประมาณ วศ.

ปีงบประมาณ 2562

 - ข้อมูลแผนการใช้จ่าย 2562  รายละเอียด
 - ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน งปม. 2562  รายละเอียด
 -
 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งปม. 2562  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

 - ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงปม. 2561 รายละเอียด

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th