ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

  1. เป็นห้องปฏิบัติการกลาง (Third party) ของประเทศด้านการทดสอบสารเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อุปโภค และสารมลพิษจากกระบวนการผลิต

  2. ทดสอบทางเคมี กายภาพ ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (Value chain) ตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือตามความต้องการของลูกค้า ในสารเคมี ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อุปโภค และสารมลพิษจากกระบวนการผลิต เพื่อหาปริมาณองค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบรอง และสารปนเปื้อน ปริมาณน้อยโดยนำผลทดสอบไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ รวมทั้งประมูล ซื้อขาย ตรวจรับ และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  3. วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ  การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม

  4. ตรวจติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

  5. ศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบเพื่อประเมิน วางแผนปฏิบัติการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  6. ดำเนินการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

  7. ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางวิชาการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  8. สร้างเครือข่ายหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

footer dssnews