ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่161/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

C9 2 C9 3

C9 4 C9 1

11 กันยายน 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ โดยมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร โดยเฉพาะอัคคีภัย จึงส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ รวมทั้งวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคาร ช่วยให้เข้าใจวิธีการขั้นตอน ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร และได้มีการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ศรราม อุไรรัมย์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่160/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอาหาร ภายในงาน Food ingredients Asia 2019

C8 1 C8 3

C8 2 C8 4

วันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร รักษาราชการแทนการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Food ingredients Asia 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-13 กันยายน 2562 โดยการแถลงข่าวดังกล่าว มี นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้อง Grand Hall 202 ไบเทค บางนา

                  งาน Food ingredients Asia 2019 หรือ งานเอฟไอ เอเชีย งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ถือเป็นงานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์ไปบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ Food Product Development: Trend and Challenges ,Quality Testing: important physical parameters complied with international compliance เป็นต้น รวมถึงนิทรรศการด้านนวัตกรรมอาหารต่างๆ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้เสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจของตนเองเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และได้พบกับการต่อยอดทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงการค้นพบนวัตกรรมล่าสุดด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มอีกมากมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณ๊กุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่159/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสริมงานวิจัยนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

C6 8 C6 6

C6 7 C6 5

วันที่ 10 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป้าหมายพัฒนาและร่วมมืองานวิจัยและวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
                  การลงนามบันทึกความร่วมมือฯครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและร่วมมืองานวิจัยและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษา ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และศิลป์ ร่วมพัฒนางานวิจัย และต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ยกระดับนวัตกรรมงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต
                   ในวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการแก้ว คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเครื่องประดับ และภาควิชาเซรามิกส์ คณะมัณฑนศิลป์ และพาราโบล่าโดม-พลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่158/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 14 หน่วยงาน

C7 8 C7 5

C7 7 C7 6

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รายงานข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ
นางอุมาพร สุขม่วง ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้บริหาร บุคลากรของห้องปฏิบัติการจำนวน 14 หน่วยงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ เนื่องจากการได้รับการรับรองฯ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผลการทดสอบของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล สร้างความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้การมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน 14 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
1. บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
2. ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด
3. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
4. ห้องปฏิบัติการ R&D บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
5. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
7. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
8. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
9. ห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพกลาง บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด
10. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด
12. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
13. ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
14. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม ภาพ : ศรราม อุไรรัม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่157/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดตัวงานบริการทดสอบใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 หนุนผู้ประกอบการ เสริมความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

C6 2 C6 3

C6 1 C6 4

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวงานบริการใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการผลิตได้รับการตรวจสอบสินค้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานส่งมอบให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุด ดร.ตั้วฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                 นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเป้าหมายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเป็นส่วนสนับสนุนในด้านงานบริการ เช่น สร้างศูนย์บริการ one stop service โดยให้บริการด้วยระบบ MSTQ จัดสร้างศูนย์ประจำภูมิภาค และทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการภาครัฐ เอกชน ชุมชน มหาวิทยาลัยฯลฯ เพื่อการทำงานที่สามารถต่อยอด และขยายผลได้มากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นให้มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

                สำหรับในปี พ.ศ.2562 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพเพื่อเร่งสร้างสังคมนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน จึงได้ขยายงานบริการทดสอบใหม่จำนวน ๓ กลุ่ม 9 รายการทดสอบ ประกอบด้วย

               กลุ่มด้านอาหาร 5 รายการ ได้แก่ (1) การทดสอบความปลอดภัยในอาหารโดยเฉพาะสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (2) การทดสอบปริมาณโลหะหนักที่แพร่กระจายจากพลาสติกสัมผัสอาหารตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (3) การทดสอบสาร Functional ingredients ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (4) การวิเคราะห์รสชาติในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่อง Taste Sensing System (TSS) (5) บริการทดสอบโปรไฟล์กลิ่นในอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS

               กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ ได้แก่ (1) การทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล มอร์ต้าเทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง และ มอร์ต้าฉาบผิวบาง (2) การทดสอบกระจกอนุรักษ์พลังงาน และ (3)การทดสอบวัสดุเม็ดอนุภาคสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

               กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 1 รายการ ได้แก่ (1) รายการทดสอบด้วยเครื่อง X-ray diffraction เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของวัสดุที่แม่นยำซึ่งเครื่อง X-ray diffraction ที่กรมมีอยู่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยครอบคลุมวัสดุหลายประเภท และรองรับการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

               นางอุมาพรฯ กล่าวย้ำว่า บริการทดสอบที่กรมได้เปิดให้บริการใหม่จะตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ประกอบการไทยที่ปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันและการกีดกันทางการค้าสูง การใช้ผลทดสอบจะช่วยยืนยันมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากลอีกทั้งบริการทดสอบรายการใหม่ยังสอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานสินค้าใหม่ของประเทศคู่ค้าด้วยนับว่าการบริการทดสอบสินค้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าไทยในระดับประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ารับบริการสามารถเข้าผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th เว็บไซต์ www.dss.go.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 201 7000 และสายด่วน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โทรศัพท์ 1313

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (ข่าวที่156/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ 3 เทคโนโลยีอาหารตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทยและพร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน THAILAND TECH SHOW 2019
  2. (ข่าวที่155/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สวพ. กองทัพบก ตั้งเป้านำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ
  3. (ข่าวที่154/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตอบสนองนโยบาย อว
  4. (ข่าวที่153/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและออกแบบด้านอุตสาหกรรมยางปักกิ่
  5. (ข่าวที่152/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  6. (ข่าวที่151/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  7. (ข่าวที่150/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรม ข้าราชการใหม่ และพนักงานราชการใหม่
  8. (ข่าวที่149/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ Thailand Space Week 2019
  9. (ข่าวที่148/2562)วศ. จัดเรียนรู้เขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการถูกต้องตามมาตรฐาน มุ่งผลักดันผลงานวิชาการได้รับการยอมรับระดับสากล
  10. (ข่าวที่147/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย

Page 1 of 136

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th