ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่188/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

A3 10 A3 9

A3 12 A3 11

11 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด จำนวน 10 คน ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเคมี ที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป้าหมายเพื่อพัฒนาการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่187/2562)องค์การระหว่างประเทศฯ ให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ นำความเชื่อมั่นผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทยสู่ระดับสากล


ILAC MRA9Oct2019 pdf.io 166699 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานการลงนามยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ในการประชุม ILAC-IAF 2019 Join annual meeting, Frankfurt ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ในโอกาสนี้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ(ILAC)ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เป็นหน่วยงานเดียวในนามประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับร่วมมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วจำนวนกว่า 26 ราย ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นับว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้จัดโปรแกรมฯ ที่ได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 4 จาก 13 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และเป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าและบริการไทยในระดับสากล ตลอดจนเพิ่มศักยภาพงานบริการทางการแพทย์ของประเทศด้านการรับรองระบบการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุข (External Quality Assessment, EQA) ให้เข้มแข็ง

                   ดร.พจมาน ท่าจีนฯ กล่าวย้ำว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยรับรองระบบงานมุ่งปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ และพร้อมที่จะขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทย รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ(NQI) ของประเทศ ให้ได้รับการยอมรับระดับสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

 

(ข่าวที่186/2562)วศ. ร่วมกับ สวทช. หารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ : NQI รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทย

A2

4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ประเด็นการประชุมเป็นการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ หรือ NQI (National Quality Infrastructure) ของประเทศไทย รวมทั้งยังได้เยี่ยมชมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพหรือ NQI มีความสำคัญเป็นหัวใจของการวิจัยพัฒนาและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นการกระตุ้นการวิจัยพัฒนา เพราะเมื่อมาตรฐานสูงขื้นจะทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้ผลจากการวิจัยพัฒนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม NQI ที่เป็นแหล่งรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้สามารถส่งทดสอบในห้องปฏิบัติการในประเทศแทนการส่งไปทดสอบในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีการรับรองคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ และที่สำคัญบทบาทการพัฒนา NQI ของประเทศไทยต้องเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสำคัญเช่น อุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไทยต้องเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารไทยทั้ง ทุเรียน สมุนไพร ข้าว อาหารไทย จะส่งผลให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยได้จำนวนมาก
                นอกจากนี้ในการพัฒนา NQI ของประเทศไทย ครอบคลุมไปถึงการสร้างให้มีผู้แทนของประเทศไทยมีบทบาทได้รับการยอมรับในเวทีโลก การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับมาตรฐานของประเทศไทย มีการใช้ NQI database ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด เป้าหมายเพื่อส่งผลให้มีการสร้างระบบของการกำหนดมาตรฐานทดสอบในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่185/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

A2 9 A2 10

A2 11 A2 12

6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าสักการะศาลพระภูมิ พระนารายณ์ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัมน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่184/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน ครบรอบ 19 ปี

A1 1572591794 74308

1 พฤศจิกายน 2562 นายเดช บัวคลี่ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (สทอภ.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัมน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (ข่าวที่183/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ มุ่งลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ
  2. (ข่าวที่182/2562)วศ. เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน “Digital Government Awards 2019”
  3. (ข่าวที่181/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการของไทยตามมาตรฐานสากล
  4. (ข่าวที่180/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ นำตัวอย่างผลงานอาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรจัดแสดงในจังหวัดขอนแก่นกระตุ้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาสินค้า
  5. (ข่าวที่179/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี
  6. (ข่าวที่178/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและจุดเทียนเนื่องในวันปิยมหาราช
  7. (ข่าวที่177/2562)กรมวิทยาศาตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงาน Khonkaen Smart City & MICE City Expo 2019 มุ่งขับเคลื่อนขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่ความสำเร็จ
  8. (ข่าวที่176/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  9. (ข่าวที่175/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562
  10. (ข่าวที่174/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดคลังความรู้สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับ รร.ปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

Page 1 of 141

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th