ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่7/2564)วศ.ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี “กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร”

A4 3 A4 1

A4 2 A4

 

        วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมด้วยนายมโนวิช เรืองดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางวิภาวรรณ ศรีมุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G 4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม ม่วงเทพรัตน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานใหม่) สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
    ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ของกลุ่มที่ 4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (G4) เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานรายปีตามแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ที่เจ็ดของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่6/2564)วศ.เสริมความเข้าใจบุคลากรภายในเตรียมความพร้อมสู่องค์การมหาชน

A3 2 A3 1

A3 3 A3 4

     วันที่ 13 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา การสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์การมหาชน ครั้งที่ 1 เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านจากราชการสู่องค์การมหาชน” เพื่อสร้างความเข้าใจเเละเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนวพร แทนบุญ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีบุคลการ วศ. เข้าร่วมประมาณ 450 คน ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม
    นพ.ปฐม กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ วศ. มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปรับบทบาทและหน้าที่จากราชการเป็นองค์การมหาชน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น สำหรับชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ วศ. รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของกรมวิทยาศาสตร์บริการสู่การเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 มุ่งให้เกิดความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีส่วนร่วมสร้างเปลี่ยนแปลง และปรับบทบาทไปสู่การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

(ข่าวที่5/2564) วศ. เปิดห้อง Lab ต้อนรับกรมทรัพยากรธรณี หวังสร้าง Network การพัฒนาบุคลากรและต่อยอดห้องปฏิบัติการในอนาคต

 

 

A2 4

A2 3 A2 2

A2 5 A2

       12 มกราคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับห้องการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาบุคลากรด้านการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งถือโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโดยยกให้ วศ. เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการบริการการทดสอบ สอบเทียบและการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
      นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวแสดงความรู้สึกยินดี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ทธ. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานเพื่อนบ้านที่อยู่ภายในรั้วเดียวกัน เติบโตมาพร้อมๆ กัน ตลอดจนมีบทบาทภารกิจหลายอย่างด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่คล้ายคลึงกัน เช่น วัสดุก่อสร้าง วัสดุเซรามิก ยางและพลาสติกดังนั้น การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตซึ่ง วศ. พร้อมให้ความร่วมมือ ทธ. อย่างเต็มที่
ด้านนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงจุดประสงค์การเดินทางมาเยี่ยมชมดูงานที่ วศ. เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า วศ. เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำในด้านการรับรองมาตรฐานและด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา ทธ. เคยได้รับความร่วมมือและใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ วศ. อยู่บ้าง และในอนาคตอันใกล้ ทธ. คาดหวังจะเป็นพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือกับ วศ. ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การต่อยอดพัฒนาเครื่องมือห้องปฏิบัติการตลอดจนงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
     ทั้งนี้ หลังจากการประชุมหารือ คณะผู้บริหาร ทธ. ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ วศ. ได้แก่กลุ่มน้ำอุปโภค-บริโภค (กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร) กลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยี เคลือบผิว (กองวัสดุและวิศวกรรม) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค) กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัดและกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรอง)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

   

(ข่าวที่4/2564)อว. โดย วศ.จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาเคมี รายการ Block rubber (round 1)

 

A1 2 A1 3

A1 4 A1 1

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ร่วมมือกับกองการยาง กรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาเคมี รายการทดสอบยางแท่ง (Block rubber) โดยได้จัดส่งตัวอย่างวันที่ 11 มกราคม 2564 เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ ให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบยางรวมกว่า 92 ห้องปฏิบัติการ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งห้องปฏิบัติการยางต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย และเมียนมาร์ โดยห้องปฏิบัติการต้องทดสอบผลการวัด Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour และ Mooney viscosity ของยางแท่ง และส่งผลกลับมายังศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
     ทั้งนี้ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ให้บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ทำให้มั่นใจในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง และยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการและยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อห้องปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและใ้ช้ประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไปต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

   

              

(ข่าวที่3/2564)วศ.พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำเสริมการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำ

2 IMG 8039 4 IMG 8052


137303848 4011469098892773 2362253449810276472 o 2 5 IMG 8065

 

       วันที่ 11 มกราคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ และติดตามความต่อเนื่องความสามารถของห้องปฏิบัติการภายในประเทศ จำนวน 210 ห้องปฏิบัติการ โดยการจัดส่งตัวอย่างน้ำ ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการทดสอบผลการวัด ในรายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
       ข้อมูลสำคัญของโลหะหนัก (Heavy Metals) มีความถ่วงจําเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่าขึ้นไป เช่น สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว สารหนู ปรอท เป็นต้น เป็นสารที่มีอัตราการสลายตัวค่อนข้างช้า ทําให้สะสมอยูในสิ่งแวดล้อมได้นาน เป็นมลพิษทางน้ำ มนุษย์จะรับโลหะหนักเขาสู่ร่างกายโดยการบริโภคน้ำ พืชน้ำ สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา สาหร่าย หรือจากการกินตามห่วงโซ่อาหารเป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) จึงเกิดการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อสัตว์และเนื้อเยื่อพืช ความเป็นพิษของโลหะหนักไปรบกวนการทำงานของเอ็นไซม์ของเซลล์และยึดกับเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้การควบคุมลำเลียงของสารต่างๆ ของเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติไป ความเป็นพิษของโลหะหนักขึ้นอยู่กับรูปแบบทางเคมีของสารประกอบของโลหะหนักแต่ละชนิดและเส้นทางที่ร่างกายได้รับเข้าไป เช่น ทางระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง ผลของความเป็นพิษของโลหะหนัก ได้แก่ ทำให้เซลลฃ์ตาย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ เป็นตัวชักนำให้เกิดมะเร็ง ทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมทั้งทำความเสียหายต่อโครโมโซมซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรม
       ทั้งนี้ วศ. สนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาสิ่งแวดล้อม รายการ Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se and Zn) in water เพื่อประเมินสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ ให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

   

              

  1. (ข่าวที่2/2564)วศ.ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
  2. (ข่าวที่1/2564)บุคลากร วศ.รับพรปีใหม่จากผู้บริหาร
  3. (ข่าวที่296/2563)วศ. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนคนไทย
  4. (ข่าวที่295/2563)วศ.ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำเสียจากกระบวนการย้อมสีผ้าทอ
  5. (ข่าวที่294/2563)วศ.เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการสารหล่อลื่นเพื่อการทดสอบที่มีคุณภาพ
  6. (ข่าวที่293/2563)วศ. รับรางวัลผลงานเด่นนวัตกรรมชุด PPE รับมือวิกฤติโควิด-19ของกระทรวง อว. ประจำปี 2563
  7. (ข่าวที่292/2563)วศ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกผนึกกำลังสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. (ข่าวที่291/2563)วศ. จัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารคณะอนุกรรมการบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1/2563
  9. (ข่าวที่290/2563)วศ.ระดมสมองหาแนวการตรวจประเมินด้านระบบการบริหารและวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  10. (ข่าวที่289/2563)วศ.ลงพื้นที่สร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.กาฬสินธุ์

Page 1 of 211

footer dssnews