ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่11/2563) ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนระบบ NQI เพื่อการพัฒนาประเทศ

A7 2 A7 3

A7 4 A7 1

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุมหารือการจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เป้าหมายเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน NQI ร่วมกันตอบโจทย์ตามความต้องการ NQI system integration เพื่อการพัฒนาประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง อว. และหน่วยงานภายนอก โดยรอบแรกประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ และในวันนี้ 17 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค้าภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่10/2563)วศ. เสริมความเข้มแข็งสินค้าอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารไทย รองรับมาตรฐานระบบความปลอดภัยด้านอาหาร

A6 7 A6 6

A6 5 A6 8

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เปิดให้บริการทดสอบความปลอดภัยสินค้าอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อช่วยผู้ประกอบการของไทยควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ออกใบรับรองการตรวจสินค้าวัสดุสัมผัสอาหาร (Certificate of Analysis for Food Contact Materials: COA for FCM) 5 ประเภท ได้แก่ แก้ว เซรามิก พลาสติก ซิลิโคน และไม้ เพื่อสนับสนุนการส่งออกของไทย ป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอันเนื่องมาจากมาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical Barriers to Trade: TBT) ตลอดจนการถูกแจ้งเตือนในระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Foods and Feeds: RASFF)

             ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ RASFF นี้มีความสำคัญในระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร และการจัดการระบบเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะสหภาพยุโรป การดำเนินงานสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน นำแนวคิดนำระบบ RASFF มาปรับใช้โดย พัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed: ARASFF) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ARASFF) เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร และใช้มาตรการที่รวดเร็วและเหมาะสมในการคุ้มครองผู้บริโภค

            ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้ความสำคัญการทดสอบความปลอดภัยของอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ส่งผลต่อการออกใบรับรองสินค้าด้านวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อการส่งออก โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีศักยภาพความพร้อมด้านการทดสอบสารปนเปื้อน รวมทั้งรองรับการทดสอบตามกฎระเบียบใหม่ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับผลการทดสอบในระดับสากล เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตกลงซื้อขาย พร้อมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติเกี่ยวกับสินค้าอาหารให้ประเทศสมาชิกทราบและดำเนินการตรวจสอบสินค้า และสามารถคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานได้ต่อไป

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โทรศัพท์ : 02-201-7182, 02-20107181 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่9/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรายการทดสอบใหม่ รองรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ชาและนม

A6

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำ และวัสดุสัมผัสอาหาร ทดสอบหาองค์ประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ สารปนเปื้อน วัตถุเจือปนอาหาร จุลินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ทดสอบทางด้านกายภาพ เคมี สารพิษรวมทั้งสารอินทรีย์ของตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภคตามกฎระเบียบภายในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต จัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภค โดยการพัฒนาวิธีทดสอบ และเปิดให้บริการทดสอบใหม่ ดังนี้

                    1. พอลิฟีนอลทั้งหมด (Total polyphenols) ในผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มชา
                    2. โคเอนไซม์คิวเทน (Coenzyme Q10) ในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
                    3. อะฟลาทอกซิน เอ็ม1 (Aflatoxin M1) ในนมและผลิตภัณฑ์นม

            ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ขอรับบริการทดสอบสินค้า และอัตราธรรมเนียมการทดสอบ สอบเทียบ สามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.dss.go.th/index.php/rates หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์: 02 201 7182-3 โทรสาร: 02 201 7181 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่8/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ศรีสะเกษ สำรวจความพร้อมผู้ประกอบการและเก็บตัวอย่างอากาศจากโรงเรือนเลี้ยงไก่

A6 4 A6 2

A6 3 A6 1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินโครงการวิจัยหัวข้อ การกำจัดกลิ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่โดยใช้อนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ พนมวัลย์ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเป้าหมายในการติดตั้งระบบต้นแบบ ทีมนักวิจัยจึงลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการออกแบบระบบบำบัดกลิ่น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะได้ผลผลิตอนุภาคโลหะนาโนเคลือบบนวัสดุที่มีรูพรุน ระบบบำบัดกลิ่นระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัด จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบำบัดกลิ่นระดับห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบต้นแบบ (Pilot scale) และสามารถติดตั้งและใช้งานกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ได้จริงต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่7/2563)วศ. จัดกิจกรรม DSS : Think Green สอดรับ BCG Model ในงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

 

A5 3 A5 4

A5 1 A5 2

9 มกราคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563" ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์ฯน้อยเพื่อโลกสีเขียว” สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ในการนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

                         ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้สถานีที่ 11 DSS : Think Green แต้มสี เติมฝัน ปันโลกสีเขียวโดยเด็กและเยาวชนจะได้ร่วมคิดรักษ์โลกสีเขียวผ่านแนวคิด 3RS คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ รู้จักกรรมวิธีที่จะได้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้ลงมือทดลองทำการย้อมผ้า การระบายสีจากธรรมชาติ กระตุ้นเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และกระตุ้นการดูแลรักษาโลกเริ่มด้วยสองมือของตัวเรา รวมทั้งยังได้เข้าใจถึงระบบเศรฐกิจหมุนเวียน (BCG) ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทการยกระดับเศรษฐกิจ BCG และนวัตกรรมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแหล่ง Science ebook Dss นิทรรศการความรู้ศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ดิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และความเข้าใจร่วมกันดูแลรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

                       วศ. จึงขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมและการทดลองมากถึง 30 สถานี รวมกว่า 30 กิจกรรม มุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (ข่าวที่6/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 128 ปี
  2. (ข่าวที่5/2563)วศ. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดสกลนคร พร้อมเสนอเป็นชุมชนต้นแบบ ปี 63
  3. (ข่าวที่4/2563)วศ.หารือร่วมกับ มรภ.ราชนครินทร์ เร่งพัฒนาหลักสูตร Non degree
  4. (ข่าวที่3/2563)วศ.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”
  5. (ข่าวที่2/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
  6. (ข่าวที่1/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563
  7. (ข่าวที่217/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  8. (ข่าวที่216/2562)แนวการตรวจประเมินของ บร.วศ ด้านระบบการบริหารและวิชาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  9. (ข่าวที่215/2562) วศ.รับสมัครผู้ประกอบการ "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด" ลงทะเบียนร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสิ่งทอ
  10. (ข่าวที่214/2562)วศ. ร่วมมือหน่วยรับรองระบบงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

Page 1 of 151

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th