ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่78/2563)วศ.อว. ยืนยันมาตรการ Work from Home ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

     pic dss 1

 

     30 มีนาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีการดำเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ได้มีการประกาศให้ ข้าราช พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยปรับระบบการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบการให้บริการประชาชน ดังนี้

          - เปิดช่องทางการส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบทางไปรษณีย์ทดแทนการติดต่อ ณ จุดรับบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ MHESI One Stop Service เพื่อขอรับบริการด้านการทดสอบและติดตามสถานะผลการทดสอบผ่านระบบนี้ได้

          - เปิดสายด่วน โทร 0 2201 7000 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ“ป้องกัน COVID-19 กับ วศ. อว.” ให้ความรู้หรือตอบข้อสงสัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องเจล แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งจัดให้มีนักวิทยาศาสตร์ตอบข้อสงสัยทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 20.00 น.

          -ให้บริการข้อมูลความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน COVID-19 ติดตามได้ที่ Page Facebook Doctor D. และ Page Facebook กรมวิทยาศาสตร์บริการ

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคน เราจะร่วมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อที่จะผ่านวิกฤต COVID-19ไปด้วยกัน และขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมเทคนิคทางการแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆ ท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการเป็นด่านหน้ารับมือกับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่77/2563)วศ. อว. เชิญชวนผู้สนใจเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างทักษะผ่านระบบ e-learning

 

A2

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ,) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างทักษะผ่านระบบ e-learning เพื่อใช้เวลาในระยะวิกฤตสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องอยู่ในบ้านให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ (Re-skill Up-skill New skill ) โดยทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning เป็นการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ วศ. ได้มีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่หลักสูตรด้านข้อกำหนด ISO 9001:2015 สำหรับบุคลากรในระบบบริหารงานคุณภาพ หลักสูตรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ และด้านอื่น ๆ สามารถลงทะเบียน ได้ที่ http://www.e-learning.dss.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเรียนรู้เพิ่มทักษะและหากผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 201 7000 หรือ เฟสบุคกรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่76/2563)วศ. อว. ร่วมมือ พช. มท. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านคุณภาพสูงและร่วมสมัย

 

A2 9 A2 11

A2 12 A2 10


     27 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และคณะในโอกาสประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน.ณ ห้องนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม วศ.

     ประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำเสนอแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย พช.มท. ให้ความร่วมมือที่จะจัดเตรียมผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. ส่งให้กับ วศ.อว. เพื่อให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของ วศ. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเมื่อได้รับการพัฒนาด้วย วทน. แล้ว พช.มท. จะรับช่วงต่อในการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาต่อไป

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่75/2563)คณะผู้ตรวจราชการ อว. ตรวจเยี่ยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

A1 12 A1 10

A1 11 A1 11


วันที่ 27 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของภาพรวมภารกิจ วศ. ความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนองค์กร และโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

 

(ข่าวที่74/2563)วศ.อว. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้หน่วยงานในสังกัด อว. บริการประชาชน

D10 2 D10 3

D10 1 D10 4

      26 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้กับหน่วยงานในสังกัด อว. โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติรับมอบ และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด อว. รับมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้บริการบุคลากรภายใน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid -19 พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจเสริมสุขอนามัยที่ดี แก่ประชาชนต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 71210 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (ข่าวที่73/2563)วศ.อว. รับมอบแอลกอฮอล์สู้ไวรัส จากไทยเบฟฯ
  2. (ข่าวที่72/2563)วศ.อว. ร่วมมือ สถาบันสิ่งทอพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู้ไวรัส Covid-19
  3. (ข่าวที่71/2563)วศ.อว. ส่งมอบเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้หน่วยงานในสังกัด อว.บริการประชาชน ต้านไวรัส Covid-19
  4. (ข่าวที่70/2563)วศ.อว. บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ ยกเว้นค่าเช่าช่วยร้านค้าภายในสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  5. (ข่าวที่69/2563)วศ.อว. ทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบหน่วยงานในสังกัด อว.บริการประชาชน ต้านไวรัส Covid-19
  6. (ข่าวที่68/2563)วศ. อว. จัดระบบบริการศูนย์อาหาร วศ. ตามมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID- 19
  7. (ข่าวที่67/2563)วศ.อว. เปิดศูนย์ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป้องกัน Covid-19
  8. (ข่าวที่66/2563)วศ. อว. ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อหรือรับบริการเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อฯ
  9. (ข่าวที่65/2563)วศ.อว. ร่วมกับ สคท. เตรียมรวมพลนักวิชาชีพเคมี ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งอนาคต
  10. (ข่าวที่64/2563)วศ.อว. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิ่น” ณ จังหวัดนนทบุรี

Page 1 of 165

footer dssnews