ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่146/2562)วศ. นำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

B7 6 B7 7

B7 8 B7 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามการนำเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตมะพร้าวขาวช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

                    นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญการลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลงานการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ ซึ่งกรมมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อสนับสนุนเอื้อประโยชน์ในการให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ชุมชน เป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรายได้ให้กับ SMEs และชุมชนซึ่งจากที่มีข้อมูลที่ได้รับจากสภาเกษตรกรในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเป็นมะพร้าวผลและเตรียมเป็นมะพร้าวดำส่งตลาดสด หรือเตรียมเป็นมะพร้าวขาวส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อทำกะทิในกระบวนการผลิตพบปัญหาการทำมะพร้าวขาวนั้น ก่อให้เกิดน้ำเสียในขั้นตอนของการแช่ชิ้นเนื้อมะพร้าวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการดอง แม้ว่าจะเป็นการผลิตในครัวเรือน ในชุมชนเล็กๆ หรือล้งมะพร้าวขาวก็ตาม และน้ำเสียที่เกิดขึ้น หากถูกปล่อยลงสู่คลองในท้องร่องสวน ที่เชื่อมกับคลองซอย ลำประโดง และเชื่อมโยงกับคลองสาขา คลองหลัก แม่น้ำสายหลัก และแหล่งดินธรรมชาติในร่องสวนนั้น ๆ โดยไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในวงกว้าง

                  ในขณะที่กรมวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการบำบัดน้ำเสีย จึงจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและให้ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการชุมชนพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานมีความความเชื่อมโยง เป้าหมายให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ เสริมสร้างการเติบโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                    ที่ผ่านมากรมได้การดำเนินงานนำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและให้ความรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้น และการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใหม่ กับผู้ประกอบการมะพร้าวขาว OTOP ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสร้างความตระหนักในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

               การฝึกอบรมจะให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการออกแบบและการเตรียมวัสดุสำหรับการทำระบบบำบัดน้ำเสียฝึกปฏิบัติการเตรียมพื้นคอนกรีต/สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียฝึกปฏิบัติการทำถังสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียปฏิบัติการทำระบบดักไขมันปฏิบัติการทำระบบเติมอากาศและระบบกรองอย่างง่ายปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดปฏิบัติการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการฝึกอบรมเน้นฝึกอบรมปฏิบัติการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติจริง

             ประโยชน์จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวฯ ในวันนี้ ได้ติดตามและเห็นถึงการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในการนำ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ OTOP พบว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนได้เป็นระยะต่างๆ ตั้งแต่การเข้ามาระยะแรกของการพบปัญหา และเข้ามาถ่ายทอดจนขณะนี้เกิดการใช้ประโยชนของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชนต่อการส่งเสริมผลผลิดมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ที่มะพร้าวมีความผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการถ่ายทอดมาได้ระยะหนึ่งแล้ว กรมและพื้นที่ยังต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องระยะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบบำบัดน้ำเสียนี้ต้องได้รับการเอาในใส่ และได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องทั้งจากกรม หน่วยงานในพื้นที่ และผู้ประกอบการ เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืนต่อไป

            ทางด้านผู้ประกอบการผลิตมะพร้าวขาวและมะพร้าวดำ นางสาวสุรินทิพย์ ขันธาฤทธิ์ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวให้ข้อมูลว่า หลังจากได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป และทดลองเปิดระบบเพื่อบำบัดน้ำเสียพบว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสีใส ไม่มีกลิ่น ที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัด จึงยินดีที่จะให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานระบบบำบัดที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์นี้ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามของเรา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th