ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่147/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย

B8 6 B8 8

B8 5 B8 7

22 สิงหาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร” เป้าหมายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสำคัญ มีความเข้าใจกฎระเบียบ มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมี ผศ.ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
                            ดร.ลดาฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ มีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย แม้พบปัญหาอุปสรรคทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี แต่อาจเปลี่ยนเป็นโอกาสได้หากผู้ประกอบการรู้ทันและสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าอาหารและเกษตรที่ส่งออกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการกีดกันทางการค้าของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสำนักหอสมุดฯได้แนะนำเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลและแนะนำสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม มีการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสามารถเพิ่มมูลค่า รวมทั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้อ้างอิงได้ 
                      ช่วงบ่ายวันนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง”วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร” เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและอาหารยุคใหม่ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ตลอดจนการนำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายบุญเลิศ อรุณพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.จิราภรณ์ บุราคร รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรเสวนาครั้งนี้ด้วย ในงานยังมีนิทรรศการแสดงบริการสารสนเทศ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงผลงานวิจัยนวัตกรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th