ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่151/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

C1 9

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เป้าหมายพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
            การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ตามที่ประเทศไทยได้มีการผลักดันการนำพลาสติกที่ใช้งานแล้วให้สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้เหมือนในหลายประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดในแง่กฎหมายและเทคนิคบางประการที่ยังต้องหาแนวทางร่วมกัน โดยการประชุมหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการวิจัยและทดสอบที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหารและพลาสติกรีไซเคิล เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยด้านนวัตกรรม และยอมรับการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร 
             ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทสำคัญด้านให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อีกทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Reference laboratory for Food Contact Materials, AFRL for FCM) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ ทดสอบความปลอดภัยอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของประเทศ ให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุสัมผัสอาหาร สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของผู้ประกอบการผลิตอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารของไทย และนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th