ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่154/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตอบสนองนโยบาย อว

C4 7 C4 6

C4 5 C4 8

2-3 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์และงบประมาณของ วศ. เพื่อการดำเนินงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2563 และการเตรียมจัดทำคำของบประมาณ ปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วม จำนวน 44 คน ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                   การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวมถึงตัวชี้วัด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสนองตอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพื่อกำหนดแนวทางการดําเนินงานและการให้บริการของ วศ. ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในอนาคต และรองรับการดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th