ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่155/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สวพ. กองทัพบก ตั้งเป้านำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ

C5 5 C5 8

C5 7 C5 6

5 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับพลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เพื่อร่วมกันส่งเสริมการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

               การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีกรอบและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การตรวจสอบควบคุม วิเคราะห์ ทดสอบและรับรองผลร่วมกัน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลฯลฯ โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง

              นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการลงนามฯ คณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 ซึ่งมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการนำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย วัสดุเกราะป้องกันกระสุน ต้นแบบขึ้นรูปหมวกป้องกันกระสุน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวัสดุคอมโพสิทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มุ่งสู่การนำไปใช้งานจริงด้านการทหารต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews