ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่157/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดตัวงานบริการทดสอบใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 หนุนผู้ประกอบการ เสริมความเข้มแข็งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

C6 2 C6 3

C6 1 C6 4

วันที่ 9 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวงานบริการใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการผลิตได้รับการตรวจสอบสินค้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานส่งมอบให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอสมุด ดร.ตั้วฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                 นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเป้าหมายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมเป็นส่วนสนับสนุนในด้านงานบริการ เช่น สร้างศูนย์บริการ one stop service โดยให้บริการด้วยระบบ MSTQ จัดสร้างศูนย์ประจำภูมิภาค และทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการภาครัฐ เอกชน ชุมชน มหาวิทยาลัยฯลฯ เพื่อการทำงานที่สามารถต่อยอด และขยายผลได้มากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นให้มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

                สำหรับในปี พ.ศ.2562 นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพเพื่อเร่งสร้างสังคมนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน จึงได้ขยายงานบริการทดสอบใหม่จำนวน ๓ กลุ่ม 9 รายการทดสอบ ประกอบด้วย

               กลุ่มด้านอาหาร 5 รายการ ได้แก่ (1) การทดสอบความปลอดภัยในอาหารโดยเฉพาะสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร (2) การทดสอบปริมาณโลหะหนักที่แพร่กระจายจากพลาสติกสัมผัสอาหารตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (3) การทดสอบสาร Functional ingredients ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (4) การวิเคราะห์รสชาติในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่อง Taste Sensing System (TSS) (5) บริการทดสอบโปรไฟล์กลิ่นในอาหารด้วยเทคนิค GC-O-MS

               กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ ได้แก่ (1) การทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล มอร์ต้าเทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง และ มอร์ต้าฉาบผิวบาง (2) การทดสอบกระจกอนุรักษ์พลังงาน และ (3)การทดสอบวัสดุเม็ดอนุภาคสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

               กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 1 รายการ ได้แก่ (1) รายการทดสอบด้วยเครื่อง X-ray diffraction เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของวัสดุที่แม่นยำซึ่งเครื่อง X-ray diffraction ที่กรมมีอยู่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยครอบคลุมวัสดุหลายประเภท และรองรับการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

               นางอุมาพรฯ กล่าวย้ำว่า บริการทดสอบที่กรมได้เปิดให้บริการใหม่จะตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ประกอบการไทยที่ปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันและการกีดกันทางการค้าสูง การใช้ผลทดสอบจะช่วยยืนยันมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐานสากลอีกทั้งบริการทดสอบรายการใหม่ยังสอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานสินค้าใหม่ของประเทศคู่ค้าด้วยนับว่าการบริการทดสอบสินค้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าไทยในระดับประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ารับบริการสามารถเข้าผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th เว็บไซต์ www.dss.go.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 201 7000 และสายด่วน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โทรศัพท์ 1313

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th