ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่161/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

C9 2 C9 3

C9 4 C9 1

11 กันยายน 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ มาลาลักษณ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ โดยมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร โดยเฉพาะอัคคีภัย จึงส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ในการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ รวมทั้งวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในอาคาร ช่วยให้เข้าใจวิธีการขั้นตอน ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร และได้มีการฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ศรราม อุไรรัมย์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews