ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่162/2562)วศ. ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ติดตามโครงการ Color ID labelling วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

C10 1 C10 2

C10 3 C10 4

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ Color ID labelling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านดู่ และกลุ่มมัดหมี่โฮลโบราณย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์

            นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า Color ID labelling เป็นโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยนวัตกรรม เนื่องจากเป็นการนำองค์ความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ค่าสีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ได้แก่ QR/AR Code ที่สามารถแสดงถึงค่าสี กระบวนการผลิต วิถีชีวิต และวิธีคิดในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า ที่จะทำให้ผู้ที่ซื้อผ้าไปแล้วได้รู้จักเรื่องราวผ้าทอไทยผ่านทาง application รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบถึงที่มาแหล่งผลิต ศิลปินผู้ผลิตผืนผ้า ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เห็นความสำเร็จของผู้ประกอบการ ที่พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Color ID labelling ดังกล่าว มีจำนวนการสั่งซื้อสินค้าผ้าของกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนมาก และเพื่อให้ผลิตสินค้าผ้ามีจำนวนเพียงพอต่อยอดสั่งซื้อ ทางกลุ่มได้มีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติในชุมชนใกล้เคียง โดยกลุ่มเครือข่ายยังให้ความสำคัญที่จะต้องผลิตสินค้าผ้าให้ได้รับมาตรฐานตามที่กลุ่มกำหนดเพื่อรักษามาตรฐานสินค้าของกลุ่มต่อไปด้วย /////

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews