ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่ี164/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สำหรับเยาวชนและประชาชน ในจังหวัดสระแก้ว

D2 1 D2 4

D2 2 D2 3

20 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" กล่าวต้อนรับ โดยนายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง และกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโดยดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ร่วมงานจำนวนกว่า 512 คน ณ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) จ.สระแก้ว

                  นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ จึงส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library Corner) สำหรับเด็กและเยาวชน ขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน เป้าหมายพัฒนายกระดับห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและประชาชน คาดหวังช่วยให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดและตัดสินใจ ต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมต่อไป

                   ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน นี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) และเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว นำหนังสือและสิ่งของบริจาค จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด สำนักพิมพ์ห้องเรียน อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี มอบให้แก่ 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โรงเรียนเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนวัดไหมโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านลุงพลู โรงเรียนบ้านวังจั่น โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) และได้จัดให้มีพิธีเปิดและและรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ Kids Lab จำนวน 5 ฐาน คือ กิจกรรมตามล่าหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหารประเภทเครื่องครัว กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องขยะ การคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนและชุมชนผ่าน Application SCIENCE eBook สามารถ เปิดอ่าน ได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรมสาธิตการทำ “น้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวภาพ” รวมทั้งยังมีนิทรรศการเอกสารประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เช่น เรื่อง ข้าวโพด จะมี ประโยชน์ และการแปรรูป เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ คาดหวังกระตุ้นให้มีการนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป///////

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

 
footer dssnews