ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่167/2562) วศ.สืบสานพระพุทธศาสนาจัดโครงการปฏิบัติธรรม สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562

D4 4 D4 3

D4 2 D4 1

23-25 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวนกว่า 50 คน ฝึกกิจกรรมธรรมะปฏิบัติ ภายใต้โครงการปฏิบัติธรรมสืบสานพุทธศาสนาช่วงเข้าพรรษาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กิจกรรมธรรมะปฏิบัติโครงการอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษของกรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์สืบสานพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ฝึกปฏิบัติภาวนาเพื่อเรียนรู้ตนเองที่จะส่งผลต่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ช่วยให้ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทศาสนาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติทั้งในชีวิตการทำงานและวิถีแห่งการดำรงชีวิตทั่วไปในสังคม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews