ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่170/2562)ความร่วมมือ ไทย-อินเดีย ยกระดับระบบการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อสนับสนุนสินค้าส่งออ

D10 3 D10 2

D10 1 D10 4

29กันยายน​-2​ ตุลาคม​ 2562 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะร่วมประชุมประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยรับรองระบบงานไทย BLA-DSS, Thailand กับ NABL, India ใน Quality infrastructure เรื่อง ระบบการรับรองระบบงานแบบ online เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพการให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพิ่มขึ้น โดยมี NABL excecutives CEO of NABL,India และ Mr. Alok, Director of NABL, India. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews