ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่202/2562)วศ. เปิดอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี

 

B3 9 B3 11

B3 10 B3 12

26 พฤศจิกายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ 1. Essential of Good Laboratory Practice 2.ประเมินผลการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ 3. Internal Quality Control 4. Control Chart 5. Specific Quality Control Procedures/ External Quality Control และ6.แบบฝึกหัดส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือและใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณภา ตันยืนยงค์ ข้าราชการบำนาญ นางสางดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอังค์วรา พูลเกษม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 48 คน ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th