ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่203/2562)วศ. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบไบโอดีเซล B100

B4 12 B4 10

B4 11 B4 9

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้มอบหมายผู้แทนนางสาววัชรี คตินนท์กุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคและคณะเข้าร่วมประชุมสรุปกิจกรรมการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล (B100 Laboratory Correlation Program) ครั้งที่ 26 เป้าหมายยกระดับการประกันคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนจำนวนกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

การประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบไบโอดีเซล B100 มีประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญในการจัดเตรียมตัวอย่าง การศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัว เพื่อให้มั่นใจถึงคุณลักษณะของตัวอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกทำการทดสอบตามวิธีมาตรฐานข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน และประเมินผลโดยวิธีทางสถิติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และสรุปกิจกรรมการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการบรรยายวิชาการเรื่อง “Comparison of Various Techniques for Cloud Point Determination” และสาธิตการใช้เครื่องมือ แสดงถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศไทยทั้งในด้านคุณภาพและเทคโนโลยี

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค มีห้องปฏิบัติการกลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ ทดสอบ ให้คำปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการมาตรฐานด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่ทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในประเทศไทย เป็นการประเมินความสามารถทั้งวิธีทดสอบ ผลการทดสอบและบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลต่อการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th