ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่204/2562)การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

             1DSCF45611 70 320x213

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การส่งเสริมและพัฒนายกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อผลการทดสอบที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าและบริการ SMEs   โดยในปี 2562 มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการรับรองความสามารถห้อปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด   ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ อย่างครบวงจรให้กับเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางประเภทยางแท่งเอสทีอาร์ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง   ผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ เช่น บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด บริษัท เคมแม็ก แอนด์ ไฟท์เปอร์ จำกัด และ บริษัท ศุภณัฐ เทรด เซอร์วิส จำกัด รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ด้านอื่นๆ เช่น อาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ สร้างความมั่นใจในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews