ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่205/2562)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

B5 9 B5 10

B5 11 B5 12

28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด การสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตวิถีวิถี ภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” เป็นเวทีวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตวิถีของชุมชนและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านคหกรรมศาสตร์ต่อสาธารณชน มีนักวิชาการ นักวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ ผู้ประกอบการ OTOP และนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews