ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(206/2562)เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน

B6 16 B6 14

B6 13 B6 15

29 พฤศจิกายน 2562 นายเดช บัวคลี่ รักษาการแทนเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนกว่า 160 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                  การศึกษาดูงานครั้งนี้ นักเรียนได้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสำนักเทคโนโลยีชุมชน (โรงงานเซรามิก) ห้องปฏิบัติการกองวัสดุวิศวกรรม (กลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) และห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (การทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค) เพื่อการศึกษาเรียนรู้กระบวนการ วิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการศึกษาต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews