ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่207/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

B7 9 B7 11

B7 10 B7 12

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นายมโนวิช เรืองดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มอาหารสุขภาพ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยเนื้อหาแสดงเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-วศ. ในกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกในปีงบประมาณ 2561-2562 ได้แก่ กิจกรรมที่ 4: การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดย วศ.ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาวิเคราะห์ ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ ที่เพาะปลูกในแปลงพื้นที่ทดลอง เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ อพ.สธ.-วศ. เป็นต้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมุล  : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews