ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่209/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หารือเครือข่ายเบทาโกร ผลักดันการนำ NQI ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

 

B9 1 B9 3B9 2 B9 4

3 พฤศจิกายน 2562 นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือข่ายเบทาโกร ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญและมีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม อาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อหารือข้อคิดเห็นในการนำ NQI ไปขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการร่วมมือกันขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews