ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่212/2562)วศ.เสริมประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี ตามมาตรฐานสากล

 

C1 1 C1 4

C1 2 C1 3

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี” เป้าหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีของภาครัฐเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้รับเกียจติจาก ดร. วันดี ลือสายวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร. ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และดร. สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯจากหน่วยงานภาครัฐ 14 หน่วยงาน 16 ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 และ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสถานศึกษาคมีปฏิบัติ
                    การดำเนินการของโครงการฯ ในเฟสที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบห้องปฏิบัติการ และการจัดระบบห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบที่ปลอดภัย และทีมวิทยากรของ วศ. บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย มาตรฐาน เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ระบบการจำแนกประเภทสารเคมี ข้อมูลบนฉลากสารสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย การประเมินความเป็นอันตรายและความเสี่ยงจากสารเคมีอันตราย การควบคุม การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บรักษาสารเคมีอันตราย การจัดการชองเสียในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยในห้องปฏิบัติการ และการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย
                     กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพื่อผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะการทำงานกับสารเคมีอันตราย มีความสนใจและเกิดความตระหนัก เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาหน่วยงานตนเองในเรื่องการปลดปล่อยของเสียจากห้องปฏิบัติการ เป็นการเสริมศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการและสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตามมาตรฐานสากลได้ต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมุล  : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th