ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่30/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning

A7 7 A7 8

 A7 6 A7 5 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค จัดการฝึกทักษะความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ จัดการศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน โดยเป็นการฝึกทักษะอย่างเข้มข้น (intensive, hands-on, student-centered learning) เพื่อ Up-skill บุคลากรห้องปฏิบัติการ และเสริมสร้างสมรรถนะห้องปฏิบัติการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใต้ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

              กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง วศ. กับ มรภ.ภูเก็ต ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews