ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่33/2563)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning

A9 5 A9 6

A9 7 A9 8

เสร็จสิ้นการฝึกทักษะความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค โดยนายเทพวิทูรย์ ทองศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และทีมงาน ได้ฝึกทักษะความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 5 ท่าน

            นางสาวณิศาพัชร์ อินเทศ ผู้จัดการด้านวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หนึ่งในห้าของผู้เข้าร่วมฝึกทักษะครั้งนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับการฝึกทักษะความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในพารามิเตอร์ที่จะขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ได้แก่ pH BOD COD TKN และ TDS ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในอีก 2 – 3 เดือนข้างหน้านี้

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยินดีอย่างยิ่งว่าการฝึกทักษะความชำนาญทางห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในการ Up-skill บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสามารถเสริมสร้างสมรรถนะห้องปฏิบัติการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใต้ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews