ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่37/2563)อว. ผนึกกำลังเร่งขับเคลื่อน NQI ใน 7 สาขาหลักเพื่อตอบโจทย์ BCG และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

B1 8 B1 6

B1 7 B1 5

19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                  กระทรวง อว. เป็นผู้นำในการผลักดันให้ NQI เป็นรูปธรรมด้วยการจัดประชุมหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในกระทรวง อว. มาแล้วทั้ง 3 ครั้ง คือเมือวันที่ 14 17 และ 22 มกราคม 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกัน โดยที่ประชุมให้เริ่มนำร่องจัดทำระบบ NQI ใน 7 สาขาที่สำคัญเพื่อตอบโจทย์ BCG และอุตสาหกรรม S-Curve เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ (1) ระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ มีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานหลัก (2) อาหารสุขภาพและสมุนไพรไทย มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานหลัก (3) ยาชีววัตถุ มีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานหลัก (4) ระบบตรวจจับ (Sensor) มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ประสานงานหลัก (5) การสื่อสารและเคลื่อนย้ายในอนาคต มีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานหลัก (6) Green and Evironmental Economy มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานหลัก และ(7) ขนส่งทางรางไทย มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้ประสานงานหลัก โดยในช่วงเวลาที่ผ่าน ผู้ประสานงานหลักในแต่ละสาขา ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลในสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำระบบ NQI ทั้ง 7 สาขาดังกล่าว
​​               จากการประชุมครั้งนี้ผู้ประสานงานทั้ง 7 สาขา ได้นำเสนอข้อมูลด้าน (1) ขอบข่าย (2) สถานภาพปัจจุบันและทิศทางการพัฒนา (3) ความสามารถ ปัญหาและความท้าทาย (4) ผู้มีบทบาทหน้าที่ (5) แผนที่นำทาง (6) แผนงานและโครงการสำคัญ และ (7) สรุปและข้อเสนอแนะ โดยที่ประชุมได้กำหนดการดำเนินการของทั้ง 7 สาขาให้ชัดเจนขึ้นเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อจากนี้ผู้ประสานงานแต่ละสาขา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รวบรวมข้อมูลในการจัดทำระบบ NQI ในสาขาที่รับผิดชอบเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อการสรุปผลงานเบื้องต้นในรูปแบบ Ebook ภายในเดือนมีนาคม 2563 และจัดสัมมนาด้าน NQI ในเดือนพฤษภาคม 2563

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews