ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่39/2563)วศ. อว. เสริมแนวทางตรวจประเมินระบบการจัดการ ตามข้อกำหนด ISO 10911 : 2018

B2 1 B2 3

B2 2 B2 4

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางตรวจประเมินระบบการจัดการ ตามข้อกำหนด ISO 10911 : 2018 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร.พิมพ์ชนก เต็งเจริญ และนางสาววิชชภรณ์ แกระวงค์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 320 โดยมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางตรวจประเมินระบบการจัดการ ซึ่งข้อกำหนด ISO 19011 : 2018 เป็นมาตรฐานที่ให้ข้อแนะนำ สำหรับการตรวจประเมินระบบจัดการ รวมทั้งหลักการตรวจประเมิน การจัดการแผนงานการตรวจประเมินและการดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการ รวมทั้งข้อแนะนำในการตรวจประเมินผลความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจประเมิน รวมทั้งบุคคลที่บริหารแผนงานการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้ตรวจประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตรวจประเมินระบบจัดการ หรือนำไปใช้กับกรณีที่ต้องการดำเนินการตรวจประเมินภายในหรือตรวจประเมินภายนอกระบบการจัดการ หรือต้องการบริหารแผนงานการตรวจประเมิน ข้อมูลโดย กลุ่มรับรอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews