ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่40/2563)วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

B3 1 B3 2

B3 4 B3 3

​ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูปให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด โดยมีผู้ประกอบการในชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 40 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
           วศ.อว. ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าอำเภอฟากท่ามีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากเกินกว่าการบริโภคสด ทำให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำโดยเฉพาะกล้วย ฟักทอง และผลหม่อน นอกจากนี้ยังมีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แตกหักจำนวนมาก ทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคา ผู้ประกอบการจึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบดังกล่าว ทั้งนี้ วศ.อว. มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนในพื้นที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ และการควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบผักผลไม้ ผักผลไม้หยี กล้วยทอดและกล้วยเส้นปรุงรสสูตรลดการเกิดกลิ่นหืนโดยใช้สมุนไพรไทย เป็นต้น
            ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews