ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่41/2563)วศ. อว. ประชุมความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานรับรองระบบงานยกระดับด้านการรับรองของประเทศ

B4 2 B4 3

B4 1 B4 4

26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)  พร้อมด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประชุมหารือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบ Single plantform และการจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
             จากการประชุมครั้งนี้หน่วยรับรองระบบงานทั้ง 4 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ภายใต้หัวข้อ Improving Food Safety และได้กำหนดแนวทางการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบ Single plantform เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับด้านการรับรองของประเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ให้เกิดเป็นรูปธรรมและประโยชน์สูงสุดต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews