ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่227/2563)วศ.ร่วมตรวจติดตามและประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร

 

B6 2 B6 1

B6 3 B6 4

          วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมและตรวจเยี่ยมพบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews