ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่229/2563)วศ.จัดประชุม การบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เดินหน้าพัฒนาบริการ มุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

B8 3 B8 1

B8 5 121018149 3757316847641334 4277512965620864412 o

         วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และทบทวนนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อพัฒนาการบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการทั้ง 4 ขอบข่าย
            ทั้งนี้ วศ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563

ครอบคลุม 4 ขอบข่าย ได้แก่
1. การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์
3. การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. การบริการรับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews