ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

" ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่มีสมดุล "รู้อดีต" เพื่อภูมิใจใน "ปัจจุบัน" และมุ่งสู่ "อนาคต"

C

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม

ในการเข้าเยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม  2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews