ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่263/2563)วศ.อว. เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ จาก สมอ.

 

A8 1 A8 2

A8 3 A8 4

          วันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2563 ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025: 2017 ณ กองเคมีภัณฑ์ภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ
       กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค มีภารกิจให้บริการทดสอบที่มีระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้ยื่นคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการกับสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อันที่ 21 กัยนายน 2563 โดยทาง สมอ. ได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคผลิตภัณฑ์อุปโภค ตามวันและเวลาดังกล่าว
        จากการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการครั้งนี้ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภคได้ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การบริหารงานในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 เป็นไปตามนโยบายคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมกันพัฒนาในด้านระบบคุณภาพให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews