ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่268/2563)วศ.จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in wate

 

 

B2 4 B2 2

B2 1 B2 3

         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ได้จัดส่งตัวอย่างน้ำ ให้แก่ ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 251 ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัดความกระด้างของน้ำ ในรายการ Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water และส่งผลกลับมายังกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อประเมินผลทางสถิติเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการต่อไป
     การหาความกระด้างของน้ำ หาจากปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งมีจำนวนโมลเท่ากับจำนวนโมลของไอออนของโลหะต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นสาเหตุของความกระด้างของน้ำ ปกติเราจะรายงานเป็นจำนวนมิลลิกรัมของ แคลเซียมคาร์บอเนตต่อน้ำ 1 ลิตร ค่าที่ได้นี้เป็นค่าที่เรานิยมใช้ในหน่วยของส่วนในล้านส่วน Part Per Million (PPM) คลอไรด์ (Chloride) อยู่ในรูป Cl- เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากอยู่ในรูปของสารประกอบของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือโซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ หากคลอไรด์ในน้ำมีความเข้มข้นสูง จะส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนท่อส่งน้ำที่ทำจากโลหะ ส่งผลให้ปริมาณเหล็กที่ละลายในน้ำเพิ่มสูงขึ้น
           ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
- ทำให้มั่นใจในผลการทดสอบว่ามีความแม่นยำ ถูกต้อง
- ยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการและยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- ชี้บ่งปัญหาภายในห้องปฏิบัติการ นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการ เช่น ปัญหาจากกระบวนการวัดหรือทดสอบ การใช้เครื่องมือ หรือความสามารถของบุคลากร เป็นต้น
- เป็นประโยชน์ต่อห้องปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ
- ใช้ประกอบการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews