ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่271/2563)วศ. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ณ จังหวัดพะเยา และน่าน

B5 2 B5 1

B5 3 B5 4

        วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ในจังหวัดพะเยา และน่าน รวม 5 ราย คือ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านสันเวียงใหม่ หจก.ปลาส้มไร้ก้างแม่ทองปอน ในจังหวัดพะเยา และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทลั๊วสะเกี้ยง วิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้อบแห้ง และกลุ่มแปรรูปอาหารจากสาหร่ายน้ำจืดหนองบัว ในจังหวัดน่าน
       จากการสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดพะเยา ต้องการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในรูปแบบใหม่ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น คณะทำงาน วศ.อว. จึงได้แนะนำการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และได้ทดลองผลิตต้มยำปลาส้มในถุงรีทอร์ตเพื่อยึดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้แนะนำสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต สำหรับผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดน่าน ประสบปัญหาเศษของเหลือจากกระบวนการผลิตแก้วมังกรอบแห้ง ต้องการลดกลิ่นคาวของสาหร่ายไก และต้องการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย คณะทำงานจึงได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือของกระบวนการผลิต และได้ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว
       การลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะทำงานของ วศ. อว. ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เช่น ปัญหาเศษเหลือจากกระบวนการผลิต ปัญหาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การยืดอายุการเก็บรักษา เป็นต้น คณะทำงานได้แก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews