ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่273/2563)วศ.เตรียมจับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร สร้างเครือข่ายการรับรองระบบงานในประเทศ แบบ Single platform

 

B5

        นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมบูรณาการหน่วยงานพันธมิตร ด้านการรับรองระบบงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการรับรองระบบงานในประเทศแบบเครือข่าย (Single platform) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนโดยนำระบบการรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้พัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย                 นอกจากนี้ ภายในพิธีลงนามดังกล่าวจะจัดกิจกรรมเสวนาความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงาน โดยผู้บริหารของทั้ง 4 หน่วยงาน อีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.dss.go.th และ Facebook : กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 7000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD/

footer dssnews